Certificaten

Van kwaliteit verzekerd.
Prettig gevoel.

Van kwaliteit verzekerd door Certificaten

Als u bouwt met Driesten Harskamp doet u een betrouwbare investering. Wij garanderen een hoge kwaliteit en een perfecte oplevering. Na meer dan 90 jaar bouwen hebben wij een uitstekende continuïteit, mede dankzij een groeiende kring tevreden opdrachtgevers.

Om u hiervan te overtuigen, zijn we aangesloten bij verschillende keurmerken en regelingen. 

Lidmaatschappen en certificaten van Driesten Harskamp:

 

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Bouwend Nederland werkt aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen ze met behulp van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice. Daar doen wij graag aan mee.

BouwGarant

Van Driesten Harskamp is lid van BouwGarant. BouwGarant biedt eigenaren van bestaande en toekomstige kopers van nieuwe woningen de benodigde (afbouw)zekerheden en garanties. De BouwGarant aannemer beschikt over de juiste diploma’s en verzekeringen.

Ter continuering van het lidmaatschap wordt onze onderneming elk jaar zowel technisch als financieel getoetst door BouwGarant.

Erkend leerbedrijf

Van Driesten Harskamp is een erkend leerbedrijf. Zo werken wij op meerdere manieren aan de toekomst en garanderen we instroom van jong talent. We brengen stagiaires en schoolverlaters graag de nodige kennis en vaardigheden bij. Onze leermeesters en praktijkbegeleiders hebben hiervoor de kennis en de mogelijkheden. Van Driesten Harskamp biedt de mogelijkheid om stage te lopen binnen ons bedrijf.

Voor zowel BOL (Beroeps opleidende leerweg) als BBL (Beroepsbegeleidende leerweg) bieden wij ruimte om ervaring op te doen binnen de bouwsector. Ook HBO-studenten zijn bij ons welkom.

Milieubewust

Wij bouwen met zorg voor mens en milieu. Wij gebruiken duurzame materialen zoals FSC® en PEFC hout. Deze keurmerken zijn voor het toepassen van hout vanuit duurzaam bosbeheer. In onze timmerfabriek wordt ingespeeld op het beperken van afvalstromen. Het FSC® afvalhout van onze kozijnen wordt grotendeels hergebruikt in nieuw kozijnhout.

Milieubewust zijn, betekend bij ons ook prijsbewust zijn. Beperken van afvalstromen leidt tot het terugdringen van materiaal en faalkosten. Alle afvalmaterialen worden gescheiden verzameld en waar mogelijk hergebruikt.

PEFC

Daar waar mogelijk is proberen wij te werken met houtskeletbouw. Hiervoor hebben wij een aparte fabricage afdeling. Houtskeletbouw geeft ten opzichte van traditionele bouw een reductie van bijna 60% van de CO2 uitstoot.

Samen met onze installatie partners hebben wij ruime ervaring in het toepassen van energie neutrale en beperkende maatregelen. Daarmee gaan we soms verder dan een EPC berekening. Ook het toepassen van warmtepompen, zonnepanelen, hybride systemen wordt daarin meegenomen.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. De checklist helpt aannemers veiliger te werken om zo het aantal ongevallen te verminderen. Hiermee is VCA dus veel meer dan een checklist. Het veelzijdige programma geldt als toets en certificering voor dienstverlenende bedrijven op hun VGM-beheerssysteem. Van Driesten Harskamp beschikt over het certificaat VCA**. Een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteed aan een aannemer met een VCA bedrijfscertificaat mag erop vertrouwen dat het werk zodanig wordt uitgevoerd dat de veiligheid, gezondheid en het milieu niet in gevaar komen. Een onafhankelijk en objectief onderzoek, door een erkende certificatie instelling heeft dit immers aangetoond. Als VCA** bedrijf worden wij jaarlijks gecontroleerd of het bedrijf nog aan alle VCA eisen voldoet.

Woningborg

Van Driesten Harskamp is aangesloten bij Woningborg N.V. Woningborg verstrekt waarborggaranties voor koopwoningen. Vooraf toetst Woningborg het bouwplan ten aanzien van eisen gesteld door Bouwbesluit en de te hanteren koop/aannemingsovereenkomst. Na toetsing en eventuele aanpassingen hiervan volgt acceptatie. Tijdens de bouw controleert Woningborg steekproefsgewijs de kwaliteit van de uitvoering, zodat de koper verzekerd is dat de woning conform de gestelde eisen wordt gebouwd. Bij oplevering verstrekt Woningborg vervolgens het garantiecertificaat.

Ter continuering van het lidmaatschap wordt elk jaar onze onderneming zowel technisch als financieel getoetst door Woningborg.

Financieel Gezond Certificaat

raydon Bedrijven heeft aan Van Driesten Harskamp Bouwbedrijf BV het Financieel Gezond Certificaat uitgereikt. Slechts 3 procent van het totale Nederlandse bedrijfsleven voldoet aan de strenge criteria hiervoor. ‘Met dit certificaat laten bedrijven zien dat ze tot de top van financieel gezonde bedrijven behoren’, aldus Graydon. Het Financieel Gezond Certificaat laat aan alle (potentiële) klanten en relaties zien dat Van Driesten Harskamp Bouwbedrijf BV een betrouwbare partner is.

Het is een bevestiging uit onafhankelijke en deskundige bron dat het verantwoord is om met Van Driesten Harskamp Bouwbedrijf BV zaken te doen.

Kennis & Kunde

De kwaliteitsregeling Kennis & Kunde is in het leven geroepen om de kwaliteit van restauratiewerk te bevorderen. De regeling is ontwikkeld op initiatief van de provincie Gelderland en opgesteld in samenwerking met Monumentenwacht, kenniscentra, restauratiedeskundigen en bouwbedrijven. De regeling functioneert nu 10 jaar en heeft een positie verworven in het veld, zowel in Gelderland als in alle provincies ten noorden van Gelderland. Het doel van de kwaliteitsregeling Kennis & Kunde is een betere kwaliteit van onderhouds- en restauratiewerk aan de ruim 30.000 monumentale objecten in Gelderland. De provincie Gelderland stelt deze Kennis & Kunde als minimum norm aan bedrijven die werken aan de door de provincie gesubsidieerde projecten. Het aantoonbaar maken kan onder meer door het overleggen van behaalde (opleidings-) diploma’s / certificaten en door opgedane kennis en ervaringen bij eerdere uitgevoerde projecten. Er vindt een jaarlijkse beoordeling plaats.

Vragen?
Wij helpen u graag

Neem contact op of stuur ons een berichtje.

Anne van Driesten
0318 461 651


Stuur een mailtje